Algemene voorwaarden

VHM Advocaten is een maatschap van advocaten, hierna ook te noemen “de maatschap”.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen de maatschap en een wederpartij, hierna ook te noemen “de cliënt”, waarbij de maatschap werkzaamheden verricht of zal verrichten. Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met cliënten die tot stand komen via de advocaten of via werknemers van de maatschap worden geacht uitsluitend met de maatschap tot stand te zijn gekomen.

Op de rechtsverhouding tussen de cliënt enerzijds en de maatschap anderzijds is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien een declaratie niet binnen 14 dagen is betaald, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim en is vanaf die datum tevens de wettelijke rente verschuldigd. Indien betaling uitblijft waardoor incassomaatregelen moeten worden getroffen, dan is de cliënt tevens 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 40.

De maatschap zal bij het inschakelen van niet tot de maatschap behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Iedere aansprakelijkheid van de maatschap en/of van de advocaten en/of van werknemers van de maatschap voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan de maatschap is betaald. De cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag de maatschap aan te spreken.

Privacyverklaring

VHM Advocaten, hierne VHM,  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VHM. VHM kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw geboortedatum, uw nationaliteit, uw burgerlijke staat, uw BSN-nummer, uw IBAN-nummer, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres.

VHM verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan VHM uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. VHM heeft uw gegevens ook nodig voor het kunnen aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand.

VHM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien wel een overeenkomst met u tot stand komt, bewaren wij uw gegevens gedurende 5 jaar na sluiting van uw dossier in ons archief.

VHM verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vhmadvocaten.nl,  VHM zal uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

VHM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VHM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van Analytics cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

In- en uitschakelen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.